ALGEMENE (GEBRUIKERS)VOORWAARDEN

Laatst gewijzigd op: 11 Mei 2022

Welkom bij Price or Dice!

PRICE OR DICE B.V., gevestigd aan de Harmsen van der Beeklaan 4 (1262 AS) te Blaricum (“Price or Dice” of “Wij“) exploiteert een platform via www.priceordice.com dat producten en diensten levert op het gebied van prijsvorming aan personen die aan het platform een inhoudelijke bijdrage leveren en aan individuen en ondernemingen als eindgebruikers. Aan bovengenoemde URL en enige andere (toekomstige) URLs, apps en online diensten op het gebied van prijsvorming aangeboden door Price or Dice wordt hierna gezamenlijk gerefereerd als: het “Platform“.

Deze Algemene (Gebruikers)Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform, zowel door personen die aan het platform een inhoudelijke bijdrage leveren (een “Contributor“) als door individuen en ondernemingen die als eindgebruikers producten of diensten afnemen van Price or Dice (een “Eindgebruiker“). Aan een Contributor, een Eindgebruiker en/of een overige gebruiker van het Platform kan eveneens worden gerefereerd als “Gebruiker” of “Jij“.

Indien jij een Contributor bent zijn ook deze Licentievoorwaarden op jou van toepassing.

1. Wat is Price or Dice?

1.1 Via het Platform kunnen producten en diensten worden afgenomen van Price or Dice. De producten betreffen digitale inhoud op het gebied van prijsvorming, die door Contributors ter beschikking worden gesteld aan Eindgebruikers via Price or Dice.  Een Contributor uploadt, deelt of publiceert dergelijke digitale inhoud op het gebied van prijsvorming, in welke vorm dan ook, die onder andere kan bestaan uit of zijn vervat in teksten, afbeeldingen, presentaties, foto’s, grafieken, tabellen, data, rekenmodellen en strategieën (de “Content“). Eindgebruikers kunnen tegen een vaste vergoeding toegang krijgen tot geselecteerde Content.

1.2 Via het Platform worden verschillende diensten aangeboden. Zo kunnen Contributors via het Platform Content ter beschikking stellen en adverteren voor eigen consultancydiensten en kunnen Eindgebruikers gebruikmaken van adviesdiensten of specifieke consultancyopdrachten selecteren op het Platform en Price or Dice verzoeken die opdracht (online of op locatie) uit te voeren. Voor aangeboden diensten die niet geautomatiseerd via het Platform kunnen worden afgenomen maar op maat aan een Gebruiker moeten worden verleend, zoals de specifieke consultancyopdrachten, geldt dat Gebruikers via het Platform slechts een verzoek voor een dergelijke dienst kunnen indienen. De dienstverleningsovereenkomst komt separaat tot stand wanneer de specificaties van die dienst op maat en per verzoek zijn vastgesteld en overeengekomen. Deze Algemene (Gebruikers)Voorwaarden zijn daarnaast onverkort van toepassing op dergelijke diensten.

2. Deze voorwaarden

2.1 Om toegang te kunnen verkrijgen tot het Platform en de producten en diensten van Price or Dice, moeten Gebruikers een account aanmaken bij Price or Dice. Tijdens het registratieproces en voordat er een overeenkomst tussen jou en Price or Dice tot stand komt worden deze Algemene (Gebruikers)Voorwaarden aan jou ter beschikking gesteld. Door een account aan te maken komt een overeenkomst tot stand tussen jou en Price or Dice en verklaar jij van deze Algemene (Gebruikers)Voorwaarden kennis te hebben genomen en hieraan gebonden te zijn. Jouw account mag enkel door jou worden gebruikt. Je mag jouw accountgegevens niet delen met derden of derden toegang verschaffen tot jouw account.

2.2 Price or Dice is gerechtigd deze Algemene (Gebruikers)Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigingen en zal jou, afhankelijk van de aard van de wijziging, van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen. Als je niet langer gebruik wenst te maken van het Platform of producten en diensten van Price or Dice, kan je de overeenkomst met Price or Dice beëindigen in overeenstemming met artikel 6.

3. Aankoop van Content door Eindgebruikers

3.1 Eindgebruikers kunnen tegen een vaste prijs toegang krijgen tot gespecificeerde en geselecteerde Content. Het aanbod dat zichtbaar is op het Platform bevat een volledige omschrijving van de inhoud van de Content en de prijs voor toegang tot de Content in euro’s inclusief belastingen. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Eindgebruiker duidelijk is wat zijn/haar rechten en verplichtingen zijn verbonden aan de aanvaarding van het aanbod. Kennelijke vergissingen vermeld bij het aanbod of ergens anders op het Platform, binden Price or Dice niet. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.

3.2 Price or Dice biedt de volgende betaalwijzen aan: iDeal, creditcard, bancomat en giropay. Wij behouden ons bij iedere bestelling het recht voor om bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar een andere betaalwijze. Eventuele kosten van een geldtransactie dient de Eindgebruiker zelf te betalen.

3.3 Als je het bestelproces hebt doorlopen en op de knop ‘Besteling plaatsen’ hebt geklikt, plaats je een bestelling voor de Content in jouw winkelwagentje. De ontvangst van jouw bestelling bevestigt Price or Dice zo snel mogelijk door middel van een e-mail. Een bindende koopovereenkomst is met het verzenden van de bestelbevestiging tot stand gekomen. Price or Dice behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of te annuleren. In dat geval ontvang je een e-mail van Price or Dice.

3.4 De Content wordt in principe onmiddellijk geleverd nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Levering vindt plaats doordat toegang wordt verschaft tot de Content via de account van de Eindgebruiker op het Platform en eveneens wordt de Content toegestuurd als bijlage via het e-mailadres dat de Eindgebruiker heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn account, tenzij sprake is van een pre-order. Indien sprake is van een pre-order wordt dit bij het betreffende aanbod vermeld. Pre-orders worden uiterlijk binnen 3 maanden geleverd nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.

3.5 De Content die Eindgebruikers afnemen betreft digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd. Voor dergelijke digitale inhoud geldt een uitzondering op het wettelijke herroepingsrecht, dit betekent dat een Eindgebruiker geen recht op herroeping heeft bij aankopen via Price or Dice en een aankoop derhalve definitief is. De Eindgebruiker gaat met het bovenstaande uitdrukkelijk akkoord tijdens het bestelproces.

3.6 Price or Dice garandeert dat de aankoop via Price or Dice voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de kwaliteiten die je redelijkerwijs van de aankoop mag verwachten. Price or Dice verstrekt geen (veiligheids)updates ten aanzien van aangekochte Content.

4. Licentie

4.1 Licentie aan Eindgebruikers (ten aanzien van Content) Nadat je als Eindgebruiker geselecteerde Content hebt aangeschaft via Price or Dice krijg je toegang tot digitale inhoud die is beschermd door verschillende intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen, waarvan een derde rechthebbende is. Met die aankoop verkrijgt de Eindgebruiker van Price or Dice het beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare recht om van de Content gebruik te maken enkel voor eigen, niet commerciële, doeleinden. Het is de Eindgebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan Content te wijzigen, publiceren, verspreiden, verkopen, of anderszins beschikbaar te stellen aan derden (al dan niet in gewijzigde vorm en in woord of in schrift).

4.2 Licentie aan Gebruikers (ten aanzien van het Platform) Het Platform is beschermd door verschillende intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen, waarvan Price or Dice of een derde de rechthebbende is. Als Gebruiker verkrijg je van Price or Dice het beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare recht van het Platform gebruik te maken met als enige doel Content te uploaden en te beheren (als Contributor), Content te kopen en te downloaden (als Eindgebruiker), gebruik te maken van de overige diensten van Price or Dice en contact te houden met Price or Dice.

4.3 Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan enige digitale inhoud van het Platform te kopiëren, downloaden, wijzigen of anderszins te gebruiken anders dan in overeenstemming met de licenties uit dit artikel 4. Meer specifiek is het de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan digitale inhoud via datamining, data scraping of soortgelijke methoden te onttrekken aan het Platform en te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, om toegangsbeperkingen te omzeilen of toegang tot de Content te verkrijgen of aan anderen te verschaffen anders dan via het Platform.

4.4 Price or Dice is te allen tijde, zonder opgaaf van redenen en naar eigen inzicht gerechtigd de licentie onder 4.1 en/of 4.2 in te trekken. De betreffende licenties eindigen automatisch en met onmiddellijke ingang bij beëindiging van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 6. Indien sprake is van een van de bovengenoemde situaties dien jij met onmiddellijke ingang het gebruik van de Content en/of het Platform te staken en alle overige digitale inhoud die is gedownload of anderszins is verkregen van Price or Dice te retourneren of te verwijderen.

5. Gebruik Platform

5.1 Price or Dice heeft te allen tijde het recht de werking, functionaliteiten en lay-out van het Platform en haar producten en diensten wijzigen, uit te breiden, te verbeteren en/of (tijdelijk) ontoegankelijk te maken. Tevens heeft Price or Dice het recht een gebruikersaccount te allen tijden en naar eigen inzicht te blokkeren, te beëindigen of te sluiten. Indien van een dergelijke blokkering, beëindiging of sluiting sprake van is stelt Price or Dice de Contributor of Eindgebruiker hiervan op de hoogte.

5.2 Als onderdeel van de diensten die Price or Dice aanbiedt wordt aan Contributors en Eindgebruikers inzicht verschaft via hun persoonlijke dashboard in data gerelateerd aan Content en additionele diensten van Price or Dice, waaronder begrepen verkoopcijfers en vergoedingen die de Contributor voor Content ontvangt, recente aankopen en verzoeken voor overige diensten van Eindgebruikers. Price or Dice spant zich in om ervoor te zorgen dat dergelijke inzichten juist en volledig zijn, maar kan niet garanderen dat inzichten te allen tijde en foutloos ter beschikking worden gesteld aan Contributors en Eindgebruikers.

6. Beëindiging overeenkomst

6.1 Deze Algemene (Gebruikers)voorwaarden zijn van toepassing zolang jouw overeenkomst met Price or Dice voortduurt. Elke partij kan de overeenkomst beëindigen door de andere partij hiervan op de hoogte te stellen. Als jij de overeenkomst wilt beëindigen, kan dat door jouw account te verwijderen. Deze optie wordt jou gegeven door middel van jouw dashboard via het Platform. Als Price or Dice de overeenkomst met jou wil beëindigen, kan zij dat zonder opgaaf van redenen doen met een opzegtermijn van 7 dagen. Artikelen 8 en 9.3 blijven hun werking behouden ook na beëindiging van de overeenkomst

6.2 Price or Dice is eveneens gerechtigd de overeenkomst met jou met onmiddellijke ingang te beëindigen indien sprake is van een schending van deze Algemene (Gebruikers)Voorwaarden of de Licentievoorwaarden, waaronder begrepen wanneer sprake is van ongeautoriseerd gebruik van het Platform of de producten of diensten van Price or Dice. Vanaf het moment van beëindiging van de overeenkomst in overeenstemming met dit artikel 6, heb jij geen recht meer op gebruik van jouw Price or Dice account en kan de toegang daartoe door Price or Dice worden geblokkeerd.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Price or Dice is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die ontstaat uit of verband houdt met gebruik van de Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot enige schade als gevolg van verschrijvingen, onjuistheden of onvolledigheden in de Content. Price or Dice heeft het recht (maar niet de verplichting) om (delen van) Content te verwijderen, niet goed te keuren of niet langer ter beschikking te stellen. Price or Dice heeft te allen tijde en naar eigen inzicht het recht om Content die niet overeenstemt met het bepaalde in deze Algemene (Gebruikers)Voorwaarden, te verwijderen of ontoegankelijk te maken.

7.2 Jij begrijpt en bent ermee akkoord dat Price or Dice niet aansprakelijk is voor enige indirecte schade, waaronder begrepen enige gevolgschade, geleden verlies of gederfde winst als gevolg van of verband houdend met het gebruik van het Platform of de producten of diensten van Price or Dice of enige andere kwestie gerelateerd aan het Platform of Price or Dice. Onder geen enkele omstandigheid zal de totale aansprakelijkheid van Price or Dice voor alle schade of kosten door jou geleden het bedrag van EUR 100,- overstijgen.

8. Overige bepalingen

8.1 Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene (Gebruikers)Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of vernietigbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In de plaats van ongeldige, nietige of vernietigbare bepalingen zijn geldende wettelijke bepalingen van kracht. Indien er geen wettelijke bepaling bestaat of deze leidt tot een niet-aanvaardbaar resultaat, zullen partijen in onderhandeling treden over een doeltreffende regeling, die zo dicht mogelijk bij het beoogde doel komt.

8.2 Price or Dice respecteert intellectuele eigendomsrechten van anderen, en we vragen onze Gebruikers hetzelfde te doen. Als jij van mening bent dat jouw Content wordt gebruikt op een manier die inbreuk maakt op jouw auteursrechten, of dat jouw intellectuele eigendomsrechten anderszins wordt geschonden, wordt je verzocht dit aan Price or Dice te laten weten. Neem graag ook contact met Price or Dice op om een schending van deze Algemene (Gebruikers)Voorwaarden te melden of als je vragen hebt over deze Algemene (Gebruikers)Voorwaarden, het Platform of de producten en diensten van Price or Dice.

8.3 Ben je niet tevreden met de diensten van Price or Dice? Dan laat je ons dat eerst weten via info@priceordice.nl voordat je formele juridische stappen zet. Je stemt ermee in dat jij en Price or Dice zich naar beste vermogen inzetten om het geschil samen op te lossen. Als dat niet lukt worden alle geschillen die naar aanleiding van of voortvloeiende uit deze Algemene (Gebruikers)Voorwaarden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam. Op deze Algemene (Gebruikers)Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

* * *

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze mailinglijst

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze mailinglijst

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.